Privacyverklaring

Privacy, hoe gaan wij hiermee om? Dat wil je natuurlijk weten. Wij vinden je privacy ontzettend belangrijk. Hieronder kunt je lezen hoe we omgaan met jouw gegevens.

Inleiding
Sepa Green Energy B.V. (hierna; Sepa green) verwerkt persoonsgegevens onder haar verantwoordelijkheid. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Sepa green over bepaalde gegevens van u. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Sepa green verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden. Wij zien graag dat onze dienstverlening, persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Sepa green gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens voldoet dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hierbij respecteren wij bovendien uw privacy, door (onder andere) de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) na te leven.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Sepa green.

Verwerking
Sepa green verwerkt de door (potentiële) klanten verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de websites van Sepa green, waaronder www.sepagreen.nl. Wilt u meer weten: Hieronder leest u meer over hoe we met de persoonsgegevens en data omgaan.

1. Wanneer verzamelt Sepa green persoonsgegevens?
Sepa green verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een leveringsovereenkomst, bij het uitlezen van uw meterstanden, als u contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of per brief, als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke Persoonsgegevens verzamelt Sepa green?
Wanneer u klant wordt van Sepa green verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet Sepa green ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor de levering van energie en gas, zoals het energie- en gasverbruik, de EAN-code en profiel van de aansluiting en het meternummer. In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door Sepa green worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date. Op het moment dat een aanvraag voor een leveringsovereenkomst wordt ingediend of een overeenkomst wordt verlengd, kunnen uw gegevens daarnaast verstrekt worden aan een handelsinformatiebureau voorn kredietwaardigheidscontrole.

3. Waarom verzamelt Sepa green Persoonsgegevens?
Sepa green verzamelt Persoonsgegevens voor:
* het beoordelen en accepteren van uw aanvraag van een dienst of product
* het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
* het uitvoeren van crediteuren- en debiteuren controle – zoals een kredietwaardigheids – en accountantscontrole
* het voldoen aan wettelijke verplichtingen
* risicobeheer
* het behandelen van geschillen, vragen en klachten
* het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

4. Uw rechten: correctie, inzage, verwijdering, verzet en dataportabilliteit
U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens die door Sepa green worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen.
Als klant kunt u via ons klantenportaal ook de gegevens inzien en wijzigen.
Als u wilt, kunt u ook uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machine leesbaar formaat krijgen (bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie).
Als u dit wilt, stuurt u dan een brief, waarin u om inzage in uw persoonsgegevens vraagt. Zet in de brief uw naam, adres en telefoonnummer. En stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee.
Wij willen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
Op de site van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u telefonisch of per e-mail aanbieden. Als u het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kunt u dit via het e-mailadres info@sepagreen.nl aan ons doorgeven. Voor (digitale) informatie die wij u sturen, kunt u zich ook afmelden via de laatst gestuurde e-mail. Let wel: voor informatie die wij wettelijk verplicht zijn te versturen, zoals bijvoorbeeld een jaaropgave van uw energieverbruik, kunt u zich niet afmelden. Ook belangrijke wijzigingen in belastingen of netbeheerderskosten zullen wij zoveel mogelijk met u communiceren. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Realiseer u wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Bijvoorbeeld: de belastingdienst eist van ons dat wij van iedere klant de leveringsovereenkomst en facturen zeven jaar bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, leggen we u uiteraard uit waarom we het in dat geval niet kunnen doen.

5. Hoe beveiligt Sepa green Persoonsgegevens?
Beveiliging
Sepa green neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In het Sepa klantenportaal op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van Sepa green heeft toegang tot uw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

Bewaren
Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Derden/ verwerkers
Sepa green kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit als ‘verwerker’ voor Sepa green. De betreffende verwerker ontvangt van Sepa green alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij dit expliciet opnemen.

6. Cookies
Sepa Green maakt geen gebruik van cookies op haar website.

7. Gedragscode slimme meters
Sepa green maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruik meetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Sepa green houdt zich aan deze gedragscode. Deze gedragscode kunt u terug vinden op onze website.

8. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

9. Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Sepa green via info@sepagreen.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijke) datalek.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Sepa green, via 088-0124800 of via info@sepagreen.nl.

Wijziging van Privacyverklaring
Sepa green behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Ook interesse in groene energie van Sepa?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.